วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สาธารณสุข จ.ราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ พอ.สว จ.ราชบุรี ออกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำทีมแพทย์ พอ.สว.จังหวัดราชบุรี ออกรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตลาดสดศรีเมืองและตลาดสดเขตเทศบาล โดยร่วมกันเดินรับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนจำนวน 8 หลังคาเรือน และเด็กด้อยโอกาสจำนวน 35 คน ณ ณ ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งเป็นการออกหน่วยแพทย์เดินเท้าในการเยี่ยมผู้ป่วย และ ประชาชนที่หมู่บ้านห้วยน้ำหนักให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

โดยมีนายแพทย์บุญเรียง ชูไชยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกันเดินรับบริจาคเงินสมทบทุนในครั้งนี้ ตามที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้อนุมัติให้จังหวัดราชบุรีดำเนินงานตามแผนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการสืบทอดปณิธาน งาน พอ.สว. แด่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ด้าน นายแพทย์บุญเรียง ชูไชยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า มูลนิธิ พอ.สว. เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข

ซึ่งการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดราชบุรีเป็นกิจกรรมหนึ่ง โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ตั้งขึ้นเป็นหน่วยบริการอันดับที่ 52 ของประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ผู้ก่อตั้ง โดยให้มีทีมแพทย์ พยาบาล ออกให้การบริการเสมือนโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในถิ่นทุระกันดาร และหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดราชบุรี จะทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ที่จะหมุนเวียนไปในถิ่นทุระกันดารในทุกพื้นที่
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
13/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: