วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พัฒนาศักยภาพ ทันตสุขภาพ แกนนำชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุข

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำมีความรู้ และประสบการณ์ในการตรวจสุขภาพช่องปากของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสามารถดำเนินงานทันตสุขภาพในชุมชนได้ มีการเฝ้าระวังและติดตามปัญหาการระบาดของโรคในช่องปาก มีระบบรายงานผลที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน คณะกรรมการและแกนนำชุมชน จึงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านทันตสุขภาพในชุมชน ทำให้งานในชุมชนบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุข จึงได้จัดประชุมแกนนำเพื่อพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุขของอำเภอเมืองราชบุรีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแกนนำชุมชน เขตอำเภอเมือง จำนวน 1,995 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคจำนวน 26 คน และทีมงานสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองราชบุรี และโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,031 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ จากโรงพยาบาลราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรีภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/12/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: