วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กับคนตาบอด


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กับคนตาบอด เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนตาบอดเพื่อสร้างรายได้หับตนเองและครอบครัว

ที่ ห้องเช่า เลขที่ 251/37 ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายโอภาส ตันฑ์เจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดในจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

คนตาบอดนับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่เป็นผู้ด้อยโอกาสขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับมีกระบวนการสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนตาบอดได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพเพื่อหารายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวและสามารถจัดตั้งสถานประกอบการด้วยตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาฝีมือการนวดแผนไทยให้ได้ยั่งยืนต่อไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยทำการฝึกอาชีพ จำนวน 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2554 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 คนภาพ/ข่าว ศรชัย บุญนาค
01/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: