วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


อำเภอเมืองราชบุรี จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2554 โดยเน้นประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2554 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลนี้ ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางอำเภอเมืองราชบุรี จึงขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดูแลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางของจังหวัด โดยสถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม หากจะอนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่จัดให้บริโภคหรือขายในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะ อีกทั้งในสถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม จะต้องไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
05/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: