วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

มรมจ.จัดอบรมหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติวเข้มผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดึงอาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน

เวทีการอภิปรายกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยระหว่างผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารจอมพลพลาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี คือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมอภิปราย เรื่องจุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553

ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ต่อไป และรองรับกับผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน อันเป็นการนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป

ซึ่งการอบรมตามโครงการครั้งนี้มีวิทยากรเครือข่าย และผู้ประเมินระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ หัวหน้าคณะวิทยากรหลัก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: