วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง พี่น้องเกษตรกรในทุกตำบลของอำเภอบ้านคาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว ในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรรมใหม่ ตามความต้องการและความเหมะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดนิทรรศการการเฉลิมฉลองพระโอรส ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษที่ก่อให้เกิดประโยชนแก่เด็ก ด้วยภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
01/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: