วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เปิดโรงเรียนจรรยภัทร์บริบาล


พิธีเปิดโรงเรียนจรรยภัทร์บริบาล เพื่อผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อาคารเลขที่ 297/5-6 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย โรงเรียนจรรยภัทร์บริบาล พร้อมด้วย นางกรองกาญจน์ โกมลภมร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและสมาชิก นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอย ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง โดยนางจรรยภัทร์ ลัทธศักย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนจรรยภัทร์บริบาล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดโรงเรียนดังกล่าวว่า

ด้วยในปัจจุบันระบบการสาธารณสุขมีคุณภาพดี ทำให้ประชากรในสังคมไทย มีอายุเฉลี่ยสูงและมีจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรที่จะมาดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนจรรยภัทร์บริบาล เพื่อผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรม รวมระยะเวลา 420 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 เดือน โดยผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ จะได้รับการสนับสนุนทุนกู้ยืมเงินเรียน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จนจบหลักสูตร สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
25/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: