วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

ม.จอมบึงร่วมมือสภาอุตสาหกรรมราชบุรี ดันสหกิจศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมมือสภาอุตสาหกรรมราชบุรี ผลักดันสหกิจศึกษา สร้างเครือข่ายจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับวิกฤตการขาดแคลนแรงงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสภาอุตสาหกรรมจุงหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด อ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ผ.ศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำคณะ และสาขาวิชา นายอรรคพล วิสีปัต ประธานกิตติมาศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี นายวินัย รุ่งฤทธิเดช และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีนายอัครเศรษฐ เกสรลาภ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตัวแทน บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ สหกิจศึกษาและหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา วางแผนการผลิตแรงงานที่สถานประกอบการต้องการในประเด็น สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา

ซึ่งจากข้อมูลของสถานประกอบการโรงงานในขณะนี้ เกิดวิกฤตปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม หากได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษามาฝึกวิชาชีพทำงานในสถานประกอบการก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และจากข้อสรุปทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกัน ตามแนวคิดพื้นฐานของความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้นโยบายการศึกษากับการมีงานทำของนักศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงภาพ/ข่าว วัฒนา อ่วมเนตร
05/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: