วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ


จังหวัดราชบุรีนำร่องโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อใช้ในการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งโดยสามารถส่งน้ำครอบคลุมในหลายพื้นที่

นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย คุณบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการนำร่องพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร แบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง รวมถึงให้เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยการมุ่งเน้นให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต

ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับชนิดพืชในแต่ละพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ ลดการใช้สารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีการแปรรูปสินค้า และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
01/04/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: