วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนใน จ.ราชบุรี


การประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่อ “การศึกษาเอกชน ก้าวไกล สู่สากล” เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จ.ราชบุรี จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เลขาธิการ การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรครู และผู้บริหาร

การประชุมในครั้งนี้ เน้นไปเรื่องของการพัฒนาการศึกษา ให้กับนักเรียนเป็นหลัก เสนอแนะการพัฒนาศึกษาภาคเอกชน โดยให้ผู้บริหารและครูทุกคนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคนและสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน ซึ่งการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและครูใน จ. ราชบุรี เข้าร่วมการประชุม กว่า 300 คนภาพ/ ศรชัย บุญนาค
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
31/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: