วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประชุมส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554


จังหวัดราชบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2554 โดยเน้นประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ห้องกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด นายณรงค์ ครองชนม์ และนายเจน รัตนพิเชษฏชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมดหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2554 โดยมีส่วนราชการในจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงเวลาอันใกล้นี้ในเขตพื้นที่ต่างๆ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลนี้ ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทางจังหวัดจึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทุกภาคส่วนดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางของจังหวัด โดยสถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม หากจะอนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องไม่จัดให้บริโภคหรือขายในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสวนสาธารณะ

อีกทั้งในสถานที่หรือบริเวณที่จะจัดกิจกรรม จะต้องไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะอนุญาตให้ขายได้ในเวลา 11.00 – 14.00 น. และช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น. รวมถึงจะต้องไม่ขายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ เป็นต้นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: