วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) รุ่นที่ 3 /2554


การอบรมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554

ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และผู้เข้ารับการอบรมแกนนำอาสาสมัครกว่า 200 คน ร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองได้ขยายตัวโดยมีการเรียกร้อง และระดมมวลชนประท้วง หรือ กดดันรัฐบาลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การชุมนุมดังกล่าว ได้นำไปสู่ความรุนแรงและละเมิดกฎหมาย กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเข้าร่วมประชุมกดดันรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554

อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ เห็นว่าการที่บ้านเมืองจะมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้านั้น ประชาชนจะต้องมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จึงได้จัดทำโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น เพื่อขยายผลสู่ประชาชนทั่วทั้งอำเภอเมืองราชบุรี ขยายเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ สร้างสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพ/ ศรชัย บุญนาค นักศึกษาฝึกงาน
ข่าว/วิลาสินี ศิริพิษ นักศึกษาฝึกงาน
30/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: