วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชบุรี


โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการประชุมวิชาการ

เช้าวันนี้ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ เขลาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชบุรี ปี 2553 โดย นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีเป็นสถานบริการภาครัฐที่ให้บริการ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยะภูมิระดับสูง

 เพื่อการดูแลสุขภาวะที่ดีของประชาชน นอกจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นหลักแล้วยังมีพันธกิจที่สำคัญคือการเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์ตามโครงการการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านวอชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการที่สำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลอื่น ๆ ในเขต 4 , 5 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในแต่ละสาขาชีพ  การจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 นี้ นับเป็นครั้งที่ 4 มีประเด็นสำคัญในเรื่องความเป็นเลิศในด้านบริการต่าง ๆ หรือ Excellence for all

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้เพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านการดูแลรักษา งานวิจัยและงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุขวิชาชีพ ได้มีโอกาส ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการวิจัย / การพัฒนาคุณภาพเพื่อนำมาสู่การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ 

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการในสถานบริการระดับเขต การประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 558 คน ประกอบด้วย บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขต 4 และ เขต 5 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ หลายท่านมาบรรยายวิชาการรวมทั้งบริษัทยาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดบูธวิชาการ รวมทั้งบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลราชบุรีและใกล้เคียงได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมากมาย ทั้งโปรเตอร์และ oral presentation ในครั้งนี้ภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
08/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: