วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สนง.การท่องเที่ยวฯ จัดทำแผนด้านการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

สำนักงานจังหวัดราชบุรีประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2553


ห้องประชุมเล็ก ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายไกรสร กลับทวี ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานหารือการจัดทำแผนงานโครงการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานจังหวัดราชบุรีประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวมี 5 กลยุทธ์ ดังนี้ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาการตลอดและประชาสัมพันธ์

อีกทั้งได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว อาทิ อนุรักษ์ ฟืนฟู และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความรวมมือการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยในที่ประชุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ได้เสนอแผนโครงการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก งบประมาณ 2,500,000 บาท โครงการเส้นทางท่อเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ งบประมาณ 2,000,000 บาท โครงการท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์ 9 วัด งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการจัดทำป้ายชี้ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 1,800,000 บาท จำนวน 10 แหล่ง แหล่งละ 15 ป้าย ป้ายละ งบประมาณ 12,000 บาท โครงการสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 1,000,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Home stay) งบประมาณ 1,000,000 บาท โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,100,000 บาท โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีปี 2555-2559 งบประมาณ 500,000 บาท และ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 2,000,000 บาท

ภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
12/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: