วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พมจ. ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน เพิ่มอีก 4 กองทุน


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีที่ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนเดิม) ซึ่งอยู่ในแผนจำนวน ๒๗ กองทุน และไม่ได้อยู่ในแผน จำนวน ๔ กองทุน

เนื่องจากขาดความไม่เข้าใจในการกรอกแบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการ แต่มีความต้องการให้อนุกรรมการฯ ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ รวมเป็น ๓๑ กองทุน ผลปรากฏว่า เข้าเกณฑ์จำนวน ๑๙ ทุน ไม่เข้าเกณฑ์ จำนวน ๑๒ ทุน โดยเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา จำนวน ๔ กอทุน ได้แก่ กองทุนทำบุญวันละบาทตำบลปากแรต กองทุนวันละบาท “ช่วยราษฎร์เสริมชุมชน” ตำบลบ้านไร่ กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง และกองทุนสวัสดิการวันละบาทเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านสิงห์ ส่วนที่เหลือรอรวบรวมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง เนื่องจากกองทุนฯ ที่จะเสนอให้คณะกรรรมการพิจารณาต้องกรอกแบบแสดงสถานะกองทุนฯ และแบบเสนอโครงการ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
12/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: